Czy organy mogą odmówić przewoźnikowi udzielenia lub też zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych?

with Brak komentarzy

Ostatnimi czasy często docierają do nas pytania skierowane ze strony przewoźników wyrażające niewiedzę dotyczącą ewentualnych prawnych możliwości odmowy udzielenia lub zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych. Niniejsza publikacja ma na celu wyjaśnienie czy istnieje podstawa prawna odmowy udzielenia lub zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w zakresie przebiegu danej linii komunikacyjnej oraz jakie są ku temu uwarunkowania. [enter]] Ustawa o transporcie drogowym przewiduje prawną możliwość odmowy udzielenia zezwolenia lub jego zmiany pod warunkiem, że spełnione zostaną określone prawem przesłanki w tym zakresie. Podstawę prawną takiej odmowy stanowi bowiem uregulowanie zawarte w art. 22a przedmiotowej ustawy, określające szczegółowe warunki kiedy organy mogą odmówić udzielenia lub zmiany tego zezwolenia. Na wstępie wyjaśnień tego zagadnienia należy zaznaczyć, że wyżej przytoczony przepis zawiera dwie możliwości odmowy fakultatywną, gdzie organ „może” odmówić udzielenia lub zmiany zezwolenia oraz obligatoryjną, gdzie organ nie mając możności swobodnego uznania „musi” podjąć decyzję odmowną.